Algemene voorwaarden en Privacy Policy

Algemene Voorwaarden Marlena Deco, Webshopmarlin.nl en Kadoshop Marlena, hierna verder te noemen "Marlena Deco".
 
Artikel 1 – Definities
 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
 
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
 
Bedrijfsnaam:
Marlena Deco
(Webshopmarlin.nl en Kadoshop Marlena zijn handelsnamen van Marlena Deco)
Directie:
L.C. Brandhorst
 
Kantoor:
Hogerhorst 47
6714LB  EDE
 
Telefoonnummer:
06-82819178
 
Email adres:
info@marlenadeco.nl
KvK-nummer:
52948404
BTW nummer:
NL050627922B01
IBAN: NL13 KNAB 0256 8633 34
Ten name van: Marlena Deco
 
Artikel 3 - Toepasselijkheid
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 
Artikel 4 - Het aanbod
 
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van verzending;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 
Artikel 5 - De overeenkomst
 
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 
Artikel 6 - Herroepingsrecht
 
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de consument het artikel beschadigd dan wel zonder originele verpakking retourneert zal er 30% worden ingehouden over het bedrag van het aangekochte artikel ter compensatie van het feit dat het artikel niet meer als zijnde nieuw kan worden verkocht.
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het formulier wat de consument kan downloaden of via de online versie. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant ervoor zorg te dragen dat het artikel binnen 14 dagen na aanmelding door Marlena Deco als retour is ontvangen. Indien Marlena Deco na aanmelding het artikel of retouren niet binnen de gestelde termijn retour heeft ontvangen worden de artikelen vergoed met aftrek van verzendkosten en 5,00 euro administratiekosten. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Het retourneren is op eigen risico.
Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
 
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening en eventueel de kosten voor PayPal.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
Ten behoeve van "Garantie retouren" vergoed Marlena Deco indien van toepassing slechts de standaard kosten. Alle extra opties op een zending worden niet vergoed.
 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
 
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
i. parfums en geuren met geopende of geen dichte zegel.
j. B2B leveringen.
 
Artikel 9 - De prijs
 
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 
 
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
 
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk dan wel per e-mail te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
De garantie geldt niet indien:
De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
Garantiestellingen van leveranciers en of importeurs zijn bindend voor het verlenen van garanties op de artikelen.
 
Artikel 11 - Levering en uitvoering
 
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Het risico van het retourneren berust bij de consument.
Wanneer een zending niet rechtstreeks kon worden afgeleverd of de consument de bezorging heeft gewijzigd en de zending om die reden is afgegeven op een Parcelshop / PakjeGemak locatie en deze niet tijdig is afgehaald door de consument dan wel een aflevering niet kon plaats vinden op of aan een door de consument aangegeven wijziging zal Post.nl of andere vervoerder de zending retourneren naar Marlena Deco Indergelijke gevallen zal Marlena Deco de verzendkosten in rekening brengen bij de consument. De kosten worden vermeld alszijnde incourante retouren en zullen de kosten van Marlena Deco voor verzenden en retourneren volledig dekken.
 
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 
Opzegging
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
 
Verlenging
Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 
Artikel 13 - Betaling
 
Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 
De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Marlena Deco in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:
a) risicoanalyses
b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden
 
Artikel 13.1 - Achteraf betalen op factuur met Billink B.V.
 
Indien u als consument de keuze maakt voor achteraf betalen op factuur gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden en het delen van uw gegevens.
Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van
de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in
de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een
fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een
gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In
geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de
klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro
voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.
 
Artikel 14 - Klachtenregeling
 
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 
Artikel 15 - Geschillen
 
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 
Artikel 16 - Misbruik van persoonlijk en toegewijde kortingsbonnen en cadeaubonnen
 
Bij het misbruiken van kortingsbonnen en cadeaubonnen die persoonlijk of aan groepen zijn toegekend maar waarvan de gegevens niet overeenkomen van de invoerder die op dat moment de kortingsbon of cadeaubon toepast op de gedane bestelling doordat die persoon of groepering niet de rechtsmatige eigenaar is zal Marlena Deco aangiften doen bij justitie. Tevens komen de administratie kosten geheel voor haar of zijn rekening. De administratie kosten bedragen 14,95 euro en de gegevens van de invoerder komen op een zwarte lijst te staan waardoor bestellingen voor die persoon niet meer worden uitgevoerd. Bij het opzettelijk toch bestellen en betalen wordt het betaalde bedrag minus de bank kosten gestorneerd. De hoogte van de boete alsmede de justitiële consequenties liggen niet in de hand van Marlena Deco Identiteitsfraude en oplichting wordt eveneens direct aan de politie kenbaar gemaakt.
 
Artikel 16.1 - Betalen met cadeaubonnen
 
Wanneer de consument een cadeaubon aanschaft of een bestelling betaald met een cadeaubon of VVV Giftcard gaat hij/zij akkoord dat het bedrag niet kan worden terug gestort wanneer de consument gebruik wil maken van herroepingsrecht of andere vorm van retourneren. Uiteraard blijft het bedrag wel beschikbaar voor de consument bij Marlena Deco mits een faillissement met betrekking op Marlena Deco van toepassing is of de consument past in artikel 16 van de algemene voorwaarden.
 
 
Artikel 17 - Aansprakelijkheid bij diefstal of verlies van gegevens
 
Marlena Deco is een online webshop die net als andere online winkels een bepaald risico heeft op verlies en/of diefstal van de aanwezige gegevens. Marlena Deco zal regelmatig updates uitvoeren en de webshop laten testen en verbeteren. Marlena Deco doet hiermee alles wat in haar vermogen ligt om de webshop zo veilig mogelijk te onderhouden maar is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van gegevens.
 
Artikel 18 - Aansprakelijkheid bij verwondingen en incidenten
 
Marlena Deco geeft u als klant veel zorg tijdens en na uw bestelling, Marlena Deco is derhalve niet aansprakelijk voor verwondingen die u als consument kan oplopen van alle verpakkingsmaterialen of alle voorkomende incidenten zoals brand, oververhitting en of schade tijdens het gebruik van de door u bestelde artikelen.

Privacybeleid, veiligheid en bescherming persoonsgegevens

Wanneer u online uw bestelling plaatst via Marlenadeco.nl, Webshopmarlin.nl of Kadoshop-marlena.nl (hierna verder te noemen ‘Marlena Deco’) geeft u een aantal persoonlijke gegevens aan Marlena Deco op waarmee Marlena Deco uw bestelling aan u kan leveren en de facturatie kan verzorgen voor uw bestelling. Marlena Deco geeft veel om uw privacy, en verwerkt daarom uitsluitend uw gegevens voor het verbeteren van, en uitvoeren van de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie die Marlena Deco over u en uw gebruik van de diensten van Marlena Deco heeft verzameld. Marlena Deco stelt uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website's en de daarop ontsloten dienstverlening van Marlenadeco.nl, Webshopmarlin.nl en Kadoshop-marlena.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19/04/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door Marlena Deco worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook legt Marlena Deco aan u uit op welke wijze Marlena Deco uw gegevens opslaat en hoe Marlena Deco uw gegevens tegen misbruik tracht te beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan Marlena Deco verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over het privacybeleid van Marlena Deco kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid. Hieronder kunt u lezen op welke wijze Marlena Deco uw gegevens verwerkt, waar Marlena Deco deze (laat) opslaan, welke beveiligingstechnieken Marlena Deco gebruikt en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Indien u graag een kopie wenst van deze privacy policy kunt u deze hier downloaden als PDF.


Webwinkelsoftware en opslag van uw gegevens

De webwinkel van Marlena Deco is ontwikkeld met een open-source software, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Vimexx BV met SSLencryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Marlena Deco heeft de open-source software dermate aangepast en beveiligd en zo de veiligheid nog meer verbeterd. Voor nog meer veiligheid adviseert Marlena Deco u als klant ook uw eigen veiligheidsmaatregelen te nemen zoals het regelmatig aanpassen van uw wachtwoorden, afnemen van een betaalde virus-scanner etc. Persoonsgegevens die u ten behoeve van de dienstverlening van Marlena Deco beschikbaar stelt worden op servers van Vimexx BV opgeslagen en daarmee met deze partij gedeeld. Vimexx BV kan toegang hebben tot uw gegevens om Marlena Deco (technische) ondersteuning te bieden, Vimexx BV zal uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doeleinden. Vimexx BV neemt ook regelmatig passende  beveiligingsmaatregelen die bestaan uit de toepassing van SSLencryptie en een zeer sterk wachtwoordbeleid op alle servers. Er worden dagelijks meerdere back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen zowel door Vimexx BV als Marlena Deco zelf. De back-ups worden op de server bewaard in een afgeschermd gedeelte die niet online kan worden bereikt.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer ook gebruik van de diensten van Vimexx BV. Deze partij en Marlena Deco hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Vimexx BV heeft geen toegang tot de e-mail van Marlena Deco en Marlena Deco behandeld al het e-mailverkeer vertrouwelijk. Wanneer aanvragen, bestellingen of andere communicaties per e-mail zijn afgerond worden de e-mails vernietigd en zijn daardoor niet meer op te vragen vanuit bijvoorbeeld een prullenbakfunctie.


Payment processors:

Een Payment Processor is een onderneming die het mogelijk maakt dat u online uw betaling met iDEAL, PayPal, VVV of Webshop Giftcard kan verrichten. Voor het afhandelen van betalingen maakt Marlena Deco gebruik van een tweetal Payment Processors. Wanneer u een bestelling plaatst gaat u akkoord met het delen van uw persoonsgegevens om uw betaling te kunnen verifiëren en te verrichtten. Uiteraard worden alle betalingen onder SSLencryptie verwerkt. Hieronder kunt u meer lezen over de verschillende Payment processors waarmee Webshopmarlin samenwerkt.

Mollie:

Mollie BV verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening, creditcardnummer of cadeaubon gegevens van VVV Giftcard en/of Webshop Giftcard. Mollie BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie BV behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van Mollie BV waarvoor zij derden inschakelen. Mollie BV bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Billink BV:

Billink BV verwerkt uw naam, adres, woonplaatsgegevens, contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres en uw geboortedatum. Wanneer u gebruik maakt van achteraf betalen met Billink BV gaat u akkoord met het delen van uw gegevens zodat Billink BV een juiste kredietonderzoek kan uitvoeren en uw bestelling verder kan verwerken. Ook gaat u akkoord wanneer u gebruik maakt van achteraf betalen via Billink BV met het delen van uw gegevens aan een incassobureau en/of deurwaarder die namens Billink BV niet-betaalde facturen incasseert. Billink BV kan op basis van de uitkomst van de credit check besluiten of u uw bestelling achteraf binnen 14 dagen kan voldoen. Marlena Deco kan ook na een positieve uitkomst vanuit Billink BV uw bestelling weigeren. Billink BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Webshopmarlin kan u geen mededelingen doen wanneer u niet bent geaccepteerd door Billink BV. Webshopmarlin ontvangt slechts alleen een acceptatie of afwijzing en geen inhoudelijke gegevens vanuit de credit check.

Verzenden en logistiek:

Uw bestelling zal moeten worden verzonden naar uw huisadres of een door u gekozen afhaalpunt. Hieronder kunt u lezen met wie Marlena Deco uw gegevens deelt om de levering van uw bestelling te kunnen voldoen.

Shops United BV:

Als u een bestelling bij Marlena Deco plaatst is het onze taak om uw bestelling bij u te laten bezorgen. Marlena Deco maakt gebruik van de diensten van Shops United BV voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Shops United BV delen. Shops United BV deelt vervolgens uw gegevens met de pakketdienst welke de uiteindelijke leveringen zal uitvoeren. Shops United BV gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. De pakketdiensten waarmee uw gegevens vanuit Marlena Deco en Shops United BV worden gedeeld bestaan uit:

  • PostNL
  • DHL


DPD (Nederland) BV:

Marlena Deco maakt gebruik van de diensten van DPD (Nederland) BV voor het uitvoeren van leveringen binnen de EU en DPD Pickup parcelshops. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DPD (Nederland) BV delen. DPD (Nederland) BV deelt vervolgens uw gegevens met een eventuele onderaannemer indien van toepassing welke de uiteindelijke leveringen zal uitvoeren. DPD (Nederland) BV gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.Beoordelingen:

Marlena Deco vraagt u slechts éénmaal per e-mail of u online uw ervaring met Marlenadeco.nl, Webshopmarlin.nl of kadoshop-marlena.nl wilt delen op het platform van WebwinkelKeur. U kunt en bent vrij als consument ook zelf de keuze te maken om uw ervaring te plaatsen op Google, Facebook of een ander platform. Marlena Deco zal u echter niet vragen vanuit de onderneming om op andere kanalen een ervaring te plaatsen. Marlena Deco kan u in deze gevallen dan ook geen garanties geven over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

WebwinkelKeur:

Wij verzamelen reviews via het platform van Stichting WebwinkelKeur welke tevens als keurmerk ons als onderneming regelmatig bekijkt en beoordeeld op het voldoen aan de wettelijke bepalingen. Als u een review achterlaat via Stichting WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Stichting WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Stichting WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Stichting WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij deze gegevens niet met Stichting WebwinkelKeur. Stichting WebwinkelKeur ontvangt deze gegevens enkel wanneer u op onze uitnodiging ingaat om op het platform van Stichting WebwinkelKeur een review achter te laten. Stichting WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Stichting WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Stichting WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Stichting WebwinkelKeur derden inschakelt.Externe verkoopkanalen:

Marlena Deco verkoopt ook via andere verkoopkanalen waardoor deze verkoopkanalen uw gegevens met Marlena Deco deelt wanneer u op het platform van het betreffende verkoopkanaal een bestelling plaatst. Hieronder treft u de platformen aan waar Marlena Deco actief op is.

Bol.com:

Marlena Deco verkoopt (een deel van) van het assortiment via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met Marlena Deco. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Marktplaats.nl: 

Marlena Deco verkoopt (een deel van) van het assortiment via het platform van Marktplaats.nl Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met Marlena Deco. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Fruugo Ltd:

Marlena Deco verkoopt (een deel van) van het assortiment via het platform van Fruugo Ltd. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Fruugo Ltd uw bestel- en persoonsgegevens met Marlena Deco. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.Doel van de gegevensverwerking:

Marlena Deco gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van de dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens:

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek:

In voorkomende gevallen kan Webshopmarlin.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Uw rechten:

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Marlena Deco. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Facturatie en boekhouden
Marlena Deco heeft in de facturatie uw adresgegevens op factuur vastgelegd. Gedurende wettelijke bewaartermijn is het niet mogelijk om deze aan te passen of te verwijderen. De factuur van uw bestelling is gekoppeld aan de boekhouding welke gezamelijk on-line in een afgeschermde map op de server en off-line op een seperate medium beveiligd zijn opgeslagen. Deze gegevens worden slechts gedeeld wanneer er een controle plaats vind op de boekhouding door een boekhouder of Belastingdienst.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Disclaimer
De informatie die u op deze website leest is met grote zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten. Hoewel Marlena Deco haar best doet om alle producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten en alles wat daar uit voorkomt vanaf het gebruik van de webshop. Voor eigen gebruik heeft u toestemming van Marlena Deco om de inhoud privé te gebruiken. Marlena Deco heeft het recht voor/door derden aangeboden informatie te wijzigingen/verwijderen, indien de geplaatste informatie in strijd is met de wet of vanwege de Algemene Voorwaarden van Marlena Deco. Marlena Deco heeft de rechten voor gebruik van materiaal en/of teksten en verkoop via haar inkoopkanalen. Auteursrechten voor eigen foto's van Marlena Deco zijn vrij van opname voor privé gebruik.


Cookies:

De webshop's van Marlena Deco hebben cookies en JavaScript nodig om juist te kunnen werken. U kunt onze cookies en JavaScript ook uitschakelen in uw browser die u gebruikt. Het is wel zo dat u in onze webshop's dan geen bestelling kunt plaatsen en de webshop's niet optimaal werken. Daarnaast worden er via onze website's ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze extra dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website's gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Alle handelingen en gegevens die u uitvoert in onze webshop's worden verder nooit met derde gedeeld behalve met de partijen voor betalingen en logistieke afhandelingen die hierboven zijn beschreven.

Wanneer u alle cookies wilt uitschakelen of verwijderen in uw browser kunt u nalezen op de website van de leverancier van uw browser.
Hieronder treft u de bij ons bekende leveranciers aan inclusief een link naar de juiste informatie:

Door gebruik te maken van cookies kunnen wij ook eventuele fouten in onze software opsporen en zo de webshop's verbeteren.

Cookies van derde partijen:

Op het gebruik van cookies van en door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Cookies van derde partijen kunnen ons ook een beeld geven of zij waardevolle bezoekers doorsturen en hoeveel. Hiervoor gebruiken wij Tradetracker. Tradetracker gebruiken wij om onze partnersites (affiliates) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Zonder dit cookie kunnen we dit niet doen. Wanneer u via een partnersite ons bezoekt heeft het adres een eigen code die in combinatie met het cookie ons verteld dat u via die partnersite bij ons bent gekomen. Verdere persoonlijke gegevens worden ook hier niet gedeeld. Indien er onjuistheden worden gevonden in bovenstaande informatie bieden wij hiervoor alvast onze excuses. Wij zouden dit dan ook graag van u willen horen zodat wij dit juist kunnen aanpassen. Ook voor andere zaken rondom uw privacy en vragen kunt u contact opnemen met de onderstaande gegevens. Marlena Deco maakt in geen geval gebruik van Remarketing, Direct Marketing cookies. U ontvangt geen gerichte advertenties na een bezoek aan één van de webshop's.

Voor meer informatie over cookies bezoekt u onze cookies pagina: Marlena Deco en Cookies

Contactgegevens
Marlena Deco
Hogerhorst 47
6714LB  EDE
Nederland
T 0682819178
E info@marlenadeco.nl

Contactpersoon voor privacyzaken
Marco de NevePrivacy Policy en cookies aangepast voor de nieuwe Europese Privacy wet (GDPR/AVG) op 18/02/2020.